Provozní řád

pro fitcentrumFitness One, Purkyňova 1374, Blatná

Provozovatel: MVDr. Pavla Pojerová

Identifikační číslo: 75032996

Kontaktní telefon: 724338098

Provozní doba: dle aktuálního rozpisu cvičení

 

s účinností od 1.1.2024

 

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem fitcentra Fitness One a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům**.

 

Fitcentrum Fitness One je určeno k rekreačnímu sportovnímu vyžití.

Druh a rozsah poskytovaných služeb

a) vybavení posilovny zn. GRŰN SPORT - posilovací stroje, polohovací lavice, rovné lavice, nakládací činky a závaží od 5- 20 kg, jednotlivé činky od 1- 50 kg

b)vybavení sálu se vzduchotechnikou spinningovými trenažery zn. Star Trac v počtu 9 ks a Alpinningové trenažery v počtu 8 ks, mixážní pult pro přehrávání CD, Tv a cvičební pomůcky (činky, gumičky, balóny).

c)vybavení aerobního sálu se vzduchotechnikou – lavice, podložky, nářadí na funkční trénink, Bosu, trampolínky, činky, míče, overbaly, gumičky

d) šatny s uzamykatelnými skříňkami na obuv, oblečení, sportovní potřeby, osobní věci a věci denní potřeby

e) speciální výživové doplňky stravy pro sportovce, regenerační a iontové nápoje a nápoje užívané při sportovní zátěži

 

 

1.Návštěvník fitcentra Fitness One je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

 

2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. V případě, že se z permanetky nečerpají vstupy po dobu 12 měsíců, pak se permanentka vyřazuje a není možné v ní pokračovat.

 

3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou fitcentra nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Fitness One zodpovědnost.

 

4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat čistý sportovní oděv a kvalitní, pevnou a čistou obuv. Při cvičení na posilovacích strojích je nutné používat ručník z hygienických důvodů a z důvodu ochrany koženky na strojích před působením potu.. Je zakázáno cvičit na posilovacích strojích bez použití ručníku. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory fitcentra Fitness One. Návštěvník přítomný ve fitcentru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.

Z návštěvy jsou vyloučeny osoby, které svým onemocněním ohrožují zdraví jiných osob, nebo jejichž návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a čistotu provozu a mravní a společenské zásady.

 

5. Veškeré svršky včetně bot (venkovní boty je nutno vložit do igelitového obalu před vložením do skříňky) je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, t. j. do šatních skříněk. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné nechat u sebe, případně předat obsluze baru k úschově. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník. Klíč od šatní skříňky obdrží každý návštěvník oproti vratné záloze 50 Kč.

 

6. Návštěvníci v prostorách fitcentra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činky), spinningového kola a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze baru nebo lektorovi. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a jiného vybavení fitcentra je zakázáno.

7. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky posilovny a aerobního sálu, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

8. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze baru. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička.

9. V případě krádeže ohlaste obsluze baru poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

10. V celém sportovním komplexu platí přísný zákaz kouření, používaní otevřeného ohně a omamných látek. Do prostor posilovny je přísně zakázáno nošení skleněných láhví a skleniček. Nošení vlastních jídel není povoleno.

11. Dětem do15-ti let je vstup do posilovny zakázán. Děti od 15-ti let můžou do posilovny, a to pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

12. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor Fitness One, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z aerobního sálu a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.

Pro malé děti ( do 7 let ) je vyčleněn dětský koutek v prostorách recepce, kde na ně musí dohlížet rodič nebo zákonný zástupce. Malé děti se nesmí volně pohybovat v prostoru posilovny ( nesmí vylézat na posilovací stroje ) a dalších sálů ve fitcentru, kde právě probíhá lekce, která není určena pro tuto věkovou kategorii dětí.

13. Do všech prostor fitcentra Fitness One je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

14. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

15. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat po dobu cvičení a vrátit na recepci před opuštěním prostor fitcentra. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 300 Kč jako náklady za výměnu zámku. Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před ukončením provozní doby posilovny, abyste se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby příslušného centra.

16. Návštěvníci nesmí vstupovat do prostor vyčleněných personálu.

17. Návštěvníci nesmí umožnit vstup do fitcentra Fitness One či odchod z fitcentra osobě, která se nenahlásila na recepci fitcentra.

18. V případě výpadku elektrického proudu jsou návštěvníci povinni neprodleně opustit veškeré prostory fitcentra.

19. Každý účastník lekce Spinningu (Alpinningu) je povinen nahlásit instruktorovi jakékoli zdravotní problémy, které by mu omezovaly možnosti, nebo bránily zúčastnit se lekce Spinningu (Alpinningu).

Účastník lekce Spinningu (Alpinningu) musí dbát na bezpečnostní pokyny instruktora ohledně nastavení spinneru (alpin. pásu), pitného režimu a bezpečného dodržování zásad techniky jízdy.

Rezervace lekce Spinningu (Alpinningu) je nutná, pokud chcete mít jistotu volného kola.

20. V případě, že se nemůžete z jakéhokoli důvodu zúčastnit jakékoli lekce, kam se rezervujete přes náš rezervační systém, pak je nutné se odhlásit on-line maximálně 6 hodin před začátkem konkrétní lekce, nebo napsat mail (info@fitnessone.cz), sms či zavolat na tel.č. 724338098. Jinak jsme nuceni požadovat uhrazení lekce v plné výši.

Odpovědnost a práva provozovatele:

Provozovatel nese odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru fitcentra Fitness One.

Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečištění, dále nejméně 1x denně luxováním a mytím podlahy v celém komplexu fitcentra. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně na vlhko saponátem a 2x týdně dezinfekčním prostředkem. Nářadí a náčiní se dezinfikuje postřikem dezinfekčním přípravkem Guttar v rámci týdenního úklidu. Spinningové trenažéry, Alpinningové trenažery, kardio stroje, podložky a Bosu se dezinfikují dezinfekčním přípravkem Guttar po každém použití. Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně lx denně s následnou očistou a dezinfekcí.

1. Provozovatel má právo odmítnout návštěvníka při naplnění kapacity fitcentra.

 

2. Vnitřní prostor a vstup zvenčí je monitorován kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. K záznamům má přístup pouze provozovatel.

 

3. Provozovatel fitcentra může vyčlenit hodiny pro hromadné návštěvy či sportovní akce, o kterých bude včas informovat.

 

4. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostoru fitcentra Fitness One.

 

5. Kontrola, promazání a čištění strojů se provádí dle požadavků daných výrobcem 1x ročně nebo dle potřeby.

 

6. Ceny vstupů jsou platné vždy dle aktuálních ceníků pro dané období. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny upravovat dle vlastních potřeb. Nelze pozastavovat platnost časových permanentek.

 

7. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit instruktora dané lekce, změnit začátky lekcí a případně zrušit lekci buď z důvodu vyšší moci, nebo nesplnění minimálního počtu rezervovaných ( minim. 4 klienti ).

 

 

Věříme, že v našem Fitcentru strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.

 

K tomu Vám mnoho úspěchů přeje

 

Pavla Pojerová

provozovatel fitcentra Fitness One

** Návštěvníkem se rozumí fyzická osoba, která za účelem odebrání služeb nebo zboží od provozovatele je přítomna ve sportovním zařízení.

Důležitá telefonní čísla

* 112 Tísňová linka

* 150 Hasiči

* 155 Záchranná služba

* 156 Městská policie

* 158 Policie

 

 

Schválil :

 

 

Dne :